دنیای علم و تکنولوژی

اخبار و مقالات مربوط به دنیای علم و تکنولوژی ترجمه شده از منابع معتبر

برگزاری دوره های آموزی تخصصی کوتاه مدت در پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی